Home
Vertalingen
Stukken
Strips
Genealogie
CV
Links
Zoek

Verschenen in De Groene Amsterdammer, 1 juli 1987

Gekanker van komponisten

Al vele maanden is het Genootschap van Nederlandse Componisten in een taaie strijd gewikkeld met Donemus, uitgeverij en dokumentatiecentrum van Nederlandse muziek.

Op het eerste gezicht ishet een luxe ruzie, want de Nederlandse toonkunstenaar zit eigenlijk op rozen. Terwijl elders in de wereld de komponisten hun noten moeizaam met kruiwagentjes naar de koncertzaal moeten sjouwen, weet de Nederlandse komponist zich verzekerd van een behaaglijk plaatsje in een eersteklascoupé: Donemus bewaart zijn of haar werk voor het nageslacht, zorgt voor de aanmaak van partijen, en zet de muziek als het meezit ook nog op de plaat. Dus, waarover zeuren die komponisten nou?

Donemus is echter ook een bedrijf van bescheiden omvang, waar de persoonlijke verhoudingen een belangrijke rol spelen. Dat geldt in het bijzonder voor de afdeling Dokumentatie en Uitgave, waar heel komponerend Nederland regelmatig mee te maken heeft. Een arbeidskonflikt op die afdeling heeft volgens het Geneco een 'onwerkbare' situatie doen ontstaan. Dat was de aanleiding tot de stennis. De oorzaak ligt dieper. Het zicht daarop wordt evenwel in hevige mate vertroebeld door de menigvuldige en uiteenlopende bezwaren van komponistenzijde. A klaagt over een onheuse bejegening door het personeel. B vindt de bediening juist prima, maar acht de leiding onbekwaam en C roept dat er te weinig energie in de promotie van de Nederlandse muziek wordt gestoken.

Hoe de klacht ook luidt, uiteindelijk wijzen alle vingers beschuldigend in de richting van Donemusdirekteur Roger Starreveld. Sommigen zien in hem niet meer dan een welwillende, maar niet op zijn taak berekende figuur. Ze willen een Sterke Man met een Grote Bek, een vertegenwoordiger die met de voet tussen de deur het vaderlandse produkt aan de man brengt. Anderen gaan verder en betichten Starreveld van 'komponistenhaat' en van bestuurlijke manipulaties ter versterking van zijn eigen machtspositie.

De komponisten zien de Donemus-direkteur al heel lang niet zitten. Dat speelt al sinds een tijdstip, ver terug in de jaren zeventig, toen er onenigheid ontstond tussen Starreveld en Nico Schuyt, komponist en tevens werknemer bij Donemus. Het werd een slepende affaire, die tenslotte niet alleen leidde tot Schuyts vertrek, maar ook tot een al dan niet vrijwillige uittocht van verscheidene andere, door de komponisten hoog aangeslagen, Donemusmedewerkers. Het is Starreveld nooit vergeven. Dit nieuwe arbeidskonflikt is door het Geneco dan ook dankbaar aangegrepen als een gelegenheid om hem eruit te werken.

De onmin is inmiddels hoog opgelopen doordat beide partijen zich van allerlei loopgraaftechnieken hebben bediend. Terwijl de komponisten – wellicht bewust – mogelijke kompromissen hebben genegeerd, hebben bestuur en direktie van Donemus niet nagelaten de aandacht af te leiden naar bijzaken (die overigens door het Geneco in groten getale zijn aangedragen). Donemus bedrijft politiek; de komponisten voeren de aktie. Donemus kan niet worden betrapt op procedurele fouten, de komponisten wel. Maar dat is geen bewijs, zelfs geen indikatie voor hun ongelijk.

Na maanden touwtrekken is bet konflikt in een uitzicht en onhygiënische knoop geraakt waarin iedereen het bij het verkeerde eind heeft. De laatste zetten in de patstelling zijn gedaan door de komponisten Peter Schat en Theo Loevendie, die de relaties met Donemus hebben verbroken. Gevestige komponisten als ze zijn, kunnen ze zich die stap veroorloven. Ze zetten daarmee wel de eenheid binnen het Geneco op het spel. Het gros van de Nederlandse komponisten is wankelmoedig en gedraagt zich beurtelings als een kudde makke schapen of als een troep onwillige honden. Begrijpelijk, ze zijn for better or worse aangewezen op Donemus. Dat bleek al tijdens het afgelopen Holland Festival, op het Gala van de Nieuwe Nederlandse Muziek, mede georganiseerd door Donemus, waar de komponisten, Schat inkluis, weer braaf voor de tv-camera's optraden.

Donemus kan het zich daarom veroorloven met zelfvertrouwen af te wachten tot de komponisten met hangende pootjes terugkrabbelen naar het warme nest. Dat zelfvertrouwen rust echter op een smalle basis. Want al is Donemus bij lange na geen ABP of RSV, ergens zit er iets scheef. De wraaklustige gevoelens die bij zoveel ex-werknemers leven moeten een oorzaak hebben, en ook de verstoorde verstandhouding met enkele vakbekwame kopiisten vraagt om een verklaring, al zijn het free-lancers en geen officiële arbeidskrachten. Ten overvloede zal een direkteur die, verdiend of niet, beladen is met het odium van komponisten-boeman, nauwelijk nog een stap kunnen doen zonder nieuwe explosies teweeg te brengen.


© Frits van der Waa 2007