Home
Vertalingen
Stukken
Strips
Genealogie
CV
Links
Zoek
english version


Gibberish / Koeterwaals

Just for fun, I had a computer translating program (Systran) do a translation as well as a Dutch-English re-translation of Gormenghast's very first paragraph. The results, shown below, are bewildering, but contain some delightful errors. Voor de grap heb ik een vertaalprogramma (Systran) losgelaten op de eerste alinea van Gormenghast - zowel op het origineel als op mijn eigen vertaling. De resultaten zijn uitgesproken bedroevend, maar tegelijkertijd soms heel vermakelijk.
ORIGINAL

THE HALL OF THE BRIGHT CARVINGS

Gormenghast, that is, the main massing of the original stone, taken by itself would have displayed a certain ponderous architectural quality were it possible to have ignored the circumfusion of those mean dwellings that swarmed like an epidemic around its outer walls. They sprawled over the sloping earth, each one half way over its neighbour until, held back by the castle ramparts, the innermost of these hovels laid hold on the great walls, clamping themselves thereto like limpets to a rock. These dwellings, by ancient law, were granted this chill intimacy with the stronghold that loomed above them. Over their irregular roofs would fall throughout the seasons, the shadows of time-eaten buttresses, of broken and lofty turrets, and, most enormous of all, the shadow of the Tower of Flints. This tower, patched unevenly with black ivy, arose like a mutilated finger from among the fists of knuckled masonry and pointed blasphemously at heaven. At night the owls made of it an echoing throat; by day it stood voiceless and cast its long shadow.

SYSTRAN ENG>DUTCH

DE ZAAL VAN DE HELDERE GRAVURES

Gormenghast, namelijk het belangrijkste groeperen zich van de originele steen, zou genomen alleen een bepaalde zwaarwichtige architecturale kwaliteit was het mogelijk om circumfusion van die gemiddelde woningen getoond hebben genegeerd te hebben die als een epidemie rond zijn buitenmuren zwermden. Zij spreidden zich over hellende aarde, elke één half uit over zijn buur tot, tegengehouden door het kasteel ramparts, diepste hiervan hovels gelegde greep op de grote muren, daaraan vastklemmend als limpets aan een rots. Deze woningen, door oude wet, werden verleend deze koele intimiteit met het bolwerk dat boven hen opdoemde. Over hun onregelmatige daken door de seizoenen zou vallen, steunt de schaduwen van tijd-gegeten, van gebroken en lofty torentjes, en, het enormst van allen, de schaduw van de Toren van Flints. Deze toren, die ongelijk met zwarte klimop wordt hersteld, was het gevolg als een verminkte vinger van onder de vuisten van knuckled metselwerk en richtte blasphemously op hemel. Bij nacht maakten de uilen van het een het weergalmen keel; tegen dag bevond het zich voiceless en goot zijn lange schaduw.

VERTALING

DE ZAAL DER VLAMMENDE SNIJWERKEN

Gormenghast, dat wil zeggen, het oorspronkelijk massief van samengebald steen, zou op zichzelf beschouwd een zwaarwichtig soort architectonische kwaliteit aan de dag gelegd hebben, mits men de ogen had kunnen sluiten voor de gordel van schamele hutten die als een epidemie om de buitenwal wemelden. Ze lagen ordeloos verspreid over het hellende terrein, elke hut wat hoger dan de vorige, tot de binnenste kotten door de borstwering in hun opmars gestuit werden en zich aan de hoge muren vastklampten, als zeeslakken aan een rots. Die kille verbintenis met de vesting die boven hen opdoemde ging terug op een oud privilege. Over hun onregelmatige daken trokken, jaar in, jaar uit, de schaduwen van door de tijd aangevreten schoormuren, van vervallen en verheven pinakels, en, het meest ontzagwekkend van al, de schaduw van de Vuurstenen Toren. Ongelijkmatig bedekt met zwarte klimop, stak de toren als een verminkte vinger omhoog tussen vuisten van knokkelig metselwerk en wees godslasterlijk naar de hemel. 's Nachts maakten de uilen hem tot een galmende keelholte; overdag bleef hij stom en wierp zijn lange schaduw.

SYSTRAN DUTCH>ENG

THE ROOM OF THE FLAMING SNIJWERKEN

Gormenghast, this means, the original solid mass of clenched stone, on itself considered a weighty type architectonic quality will have shown, provided that one the eyes could have closed for the gordel of miserable huts which swarmed as an epidemic for the outside rampart. They lay ordeloos spread concerning the tending area, each hut what higher than previous, until the interior kotten was run up by the railing in their opmars and to the high walls clinged themselves, as sea slugs to a rock. That chilly obligation with the blockhouse which appeared above them returned on an old privilege. Concerning their irregular roofs took off, year in, year, shadow of by the time aangevreten schoormuren, of expired and raised pinakels, and, the most ontzagwekkend of already, the shade of the fire toes toren. Unevenly the toren covers as a mutilated finger omhoog between fists of knokkelig metselwerk and indicated god to the sky with black klimop, put. at night the owls turned him into a resounding pharynx; by day he remained stupid and threw its long shade.Back to 'Peake'