Home
Vertalingen
Stukken
Strips
Genealogie
CV
Zoek
english version


 
DE LICHTZINNIGE VLAAI THE FRIVOLOUS CAKE
 
Er was een lichtzinnige vlaai op een dag A freckled and frivolous cake there was
  Op drift door een reêloze zee   That sailed on a pointless sea,
Of welke beklemmende baai er maar lag, Or any lugubrious lake there was
  Vol veerkracht, vrijmoedig voor twee.   In a manner emphatic and free.
Hoe zedeloos, o hoe zedeloos How jointlessly, and how jointlessly
  En lichtzinnig laveerde de vlaai   The frivolous cake sailed by
En de golven die slingerden redeloos On the waves of the ocean that pointlessly
  De vis in de lucht vol lawaai.   Threw fish to the lilac sky.
 
Het was er met windvoorn bezaaid, die dag Oh, plenty and plenty of hake there was
  Formidabel, voor woorden te sterk,   Of a glory beyond compare.
Ze tuimelden sierlijk verwaaid, van elk slag, And every conceivable make there was
  Rijp en groen, door het purperen zwerk.   Was tossed through the lilac air.
 
Omhoog langs de baren en over de top Up the smooth billows and over the crests
  Van de golfruggen sprong als een hit   Of the cumbersome combers flew
De lichtzinnige vlaai met een mes, als een haai The frivolous cake with a knife in the wake
  In het zog van haar manschap met pit.   Of herself and her curranty crew.
Als een zwaardvis vilein vloog het voort door het brijn   Like a swordfish grim it would bounce and skim
  (Dat vlijmscherpe mes, blauwig wit)   (This dinner knife fierce and blue),
En de vlaai, zo lichtzinnig, zat boordevol gein And the frivolous cake was filled to the brim
  Van haar fruitige manschap met pit.   With the fun of her curranty crew.
 
Het was er met windvoorn bezaaid, die dag Oh, plenty and plenty of hake there was
  Formidabel, voor woorden te sterk,   Of a glory beyond compare.
Ze tuimelden sierlijk verwaaid, van elk slag, And every conceivable make there was
  Rijp en groen, door het purperen zwerk.   Was tossed through the lilac air.
 
Rondom het strand van het Eiland Charmant Around the shores of the Elegant Isles
  Waar de katvis ronkend zich zont   Where the cat-fish bask and purr
En kleverig grijnzend zijn snorharen kamt And lick their paws with adhesive smiles
  En wriemelt met vinnen van bont   And wriggle their fins of fur,
Daar jagen verwoed in de purperen gloed They fly and fly 'neath the lilac sky -
  De lichtzinnige vlaai en het mes,   The frivolous cake, and the knife
Dat indigo knipoogjes werpt, als een groet Who winketh his glamorous indigo eye
  Aan zijn bruid, zijn banketminnares.   In the wake of his future wife.
 
Het kruimelt voor twee in de zee zonder ree The crumbs blow free down the pointless sea
  Op een hartklop, ter dege ontroerd   To the beat of a cakey heart
En het tedere staal voelt nu hoe totaal And the sensitive steel of the knife can feel
  De drijfkracht der liefde vervoert.   That love is a race apart.
In het pijlsnel verkwijnende licht op de vlucht In the speed of the lingering light are blown
  Stuift het kruim naar de windvoorn, en klinkt   The crumbs to the hake above,
Door de tropische lucht de extatische zucht And the tropical air vibrates to the drone
  Van een vlaai die in hartstocht verzinkt.   Of a cake in the throes of love.
 
 
TALM, O SCHOONHEID, AAN MIJN ZIJDE LINGER NOW WITH ME, THOU BEAUTY
 
Talm, o Schoonheid, aan mijn zijde, Linger now with me, thou Beauty,
  Op de kliffen van weleer.   On the sharp archaic shore.
Zelfs een god kan 't niet bestrijden: Surely it's a wastrel's duty
  't Is des nietsnuts plicht, niet meer.   And the gods could ask no more.
Zo gij toeft waar ik blijf talmen, If you lingerest when I linger,
  Volgt in 't voetspoor van mijn vlucht,   If thou tread'st the stones I tread,
Sust gij mijn vergeefs verlangen Thou wilt stay my spirit's hunger
  En de dromen die ik ducht.   And dispel the dreams I dread.
 
Kom, mijn lief, mijn uitverkoren, Come thou, Love, my own, my only,
  Langs de torentrans van Grauw.   Through the battlements of Groan;
Talmen maakt soms zo verloren Lingering becomes so lonely
  Als j'alleen talmt, welbeschouwd.   When one lingers on one's own.
 
'k Heb getalmd in de portalen I have lingered in the cloisters
  Van de Noorderbeuk bij nacht,   Of the Northern Wing at night,
Toen het zwerk uit oesterschalen As the sky unclasped its oysters
  Parels licht naar boven bracht.   On the midnight pearls of light.
Uit ongure schimmen welde For the long remorseless shadows
  Een sinister ongerief.   Chilled me with exquisite fear.
'k Heb getalmd in klamme velden I have lingered in cold meadows
  't Plensde er een maand, mijn lief.   Through a month of rain, my dear.
 
Kom, beminde, uitverkoren, Come, my Love, my sweet, my Only,
  Langs de vestingwal van Grauw.   Through the parapets of Groan.
Talmen voelt soms zo verloren Lingering can be very lonely
  Als 'k alleen talm, in de kou.   When one lingers on one's own.
 
'k Heb getalmd in duist're nissen, In dark alcoves I have lingered
  Tomben van dood voorgeslacht   Conscious of dead dynasties.
'k Heb getalmd in holle bomen I have lingered in blue cellars
  En in krochten bij de gracht.   And in hollow trunks of trees.
Menig wandelaar bij maanlicht, Many a traveller through moonlight
  Die een wenteltrap beklom   Passing by a winding stair
Of vervallen poorten doorging, Or a cold and crumbling archway
  Zag geschrokken naar mij om.   Has been shocked to see me there.
 
'k Mis u zo, mijn uitverkoren, I have longed for thee, my Only,
  Hoor! Daar klinkt de stap van Grauw!   Hark! the footsteps of the Groan!
Talmen blijkt zo heel verloren, Lingering is so very lonely
  Als j'alleen talmt, leeg en lauw.   When one lingers all alone.
 
Wilt ge samen met mij talmen, Will you come with me, and linger?
  Speuren naar 't mystiek akkoord   And discourse with me of those
Dat ik in mijn borst voel galmen, Secret things the mystic finger
  Maar nog nimmer heb gehoord?   Points to, but will not disclose?
Ben 'k alleen, dan vliedt mijn jubel When I'm all alone, my glory,
  Immer heen, en al wat blijft   Always fades, because I find
Is dat eenzaamheid de luister Being lonely drives the splendour
  Van mijn visioen verdrijft.   Of my vision from my mind.
 
Kom, mijn engel! uitverkoren! Come, oh come, my own! my Only!
  Mee door 't Gormenghast van Grauw.   Through the Gormenghast of Groan.
Talmend voel ik mij verloren, Lingering has become so lonely
  Als 'k alleen talm, zonder jou!   As I linger all alone!
 
 
SIMPEL, SOMBER EN SCHAARS SIMPLE, SELDOM AND SAD
 
Simpel, somber en schaars Simple, seldom and sad
  Zijn wij;   We are;
Op de Heilbotheuvels zo ver Alone on the Halibut Hills
  Eenzaam en vrij,   Afar,
Zoet en zot onze blikken With sweet mad Expressions
  Eeuwenoud   Of old
Wonderlijk lieflijk Strangely beautiful,
  Is ons vertrouwd   So we're told
Door de Wezens die zwerven By the Creatures that Move
  Door wolkenvlagen   In the sky
  En sterven   And Die
In de nacht dat de Dode Bomen On the night when the Dead Trees
  Dansen en klagen.   Prance and Cry.
 
Schuchter, somber en schaars - Sensitive, seldom and sad -
Schuchter, somber en schaars - Sensitive, seldom and sad -
 
Simpel, somber en schaars Simple, seldom and sad
  Dat zijn wij   Are we
Ons reisdoel een zee When we take our path
  Van paars   To the purple sea -
Zoet en zot onze blikken With mad, sweet Expressions
  Van weleer   Of Yore,
Wonderlijk lieflijk Strangely beautiful,
  Ja, zelfs meer   Yea, and More
In de Nacht aller Nachten On the Night of all Nights
  Als de wolkenlagen   When the sky
  Tot kleuren   Streams by
Verscheuren, en de Dode Bomen In rags, while the Dead Trees
  Dansen en klagen.   Prance and Cry.
 
Schuchter, somber en schaars - Sensitive, seldom and sad -
Schuchter, somber en schaars. Sensitive, seldom and sad.
 
 
DE KNEKELKNOL THE OSSEOUS 'ORSE
 
Kom, zwaai nu fluks uw scheengewricht Come, flick the ulna juggler-wise
  En blaas de ellepijp voor mij!   And twang the tibia for me!
O Knekelknol, de toekomst ligt O Osseous 'orse, the future lies
  Als plasma op het tij.   Like serum on the sea.
 
Mals gras - daarmee is het gedaan Green fields and buttercups no more
  Geen boterbloem bekoort u meer.   Regale you with delight, no, no!
Want in uw witte bekken gaan The tonic tempests leap and pour
  Synapsen als een storm tekeer.   Through your white pelvis ever so.
 
Kom, rammel met uw ruggengraat Come, clap your scapulae and twitch
  En trek uw wervels in postuur,   The pale pagoda of your spine,
Van vel en vlees verschoond; wat baat Removed from life's eternal itch
  Hier jodiumtinctuur?   What need for iodine?
 
De Knekelknol herrees op slag, The Osseous 'orse sat up at once
  Zijn ribben ratelden spontaan.   And clanged his ribs in biblic pride.
Hoewel ik er geen been in zag I fear I looked at him askance
  Keek ik hem botweg aan...   Though he had nought to hide...
 
Geen been om op te staan... alleen... No hide at all... just...
(afgebroken door de vertelling)
 
 
TORS DE LAST HOLD FAST
 
  Tors de last   Hold fast
  Van de wet   To the law
  En houd vast   Of the last
  Tot het laatst   Cold tome,
  Aan het boek   Where the earth
  Waar de klei   Of the truth
  Van de kern   Lies thick
  Bezinkt   On the page,
  En de turf   And the loam
  Van het geloof   Of faith
  Zacht gloeit   In the ink
  In de inkt   Long fled
  Eens ontvloeid   From the drone
  Aan de pen   Of the nib
  Als de zucht   Flows on
  Van het merg   Through the breath
  Dat verrijst   Of the bone
  In het licht   Reborn
  Waar het lot   In a dawn
  Beschikt   Of doom
  Dat de roos   Where blooms
  Ontluikt   The rose
  Voor de wind,   For the winds
  Het Kind   The Child
  Voor het graf,   For the tomb
  Het koren   The thrush.
  Voor de zeis,   For the hush
  Waar het lied   Of song,
  Van de lijster   The corn
  Vervliedt   For the scythe
  En de doorn   And the thorn
  Stil wacht   In wait
  Op het hart   For the heart
  Tot de rest   Till the last
  Van wat was   Of the first
  Is versmacht   Depart,
  En het minst   And the least
  Van het meest   Of the past
  Tot as   Is dust
  Is vergruisd   And the dust
  En verstuift   Is lost.
  In de wind.   Hold fast!
  Tors de last!  
 
 
HET RABARBERPERK THE RHUBARB-GROVE
 
Een ezel in gebed! Laat af, kom met mij mee A mule at prayer! Ignore him: turn to me
Tot onze minneband, dat gulden raderwerk, Until the gold contraption of our love
Met zeven blikken bussen rammelt, en de zee Rattles its seven biscuit boxes, and the sea
Haar golven terugtrekt van 't rabarberperk. Withdraws its combers from the rhubarb-grove.
 
Dit is geen oord waar feeën, vol melancholie This is no place for maudlin-headed fays
Vanachter paddestoelen lonken - 't is een kust To smirk behind their mushrooms! 't is a shore
Voor grijnzende demonen; juist een plek, chérie, For gaping daemons: it is such a place,
Van 't soort waarop ik altoos was belust. As I, my love, have long been looking for.
 
Hier, waar 't rabarberperk zijn somber aangezicht Here, where the rhubarb-grove into the wave
Weerspiegelt in de baren, kunnen wij voortaan Throws down its rueful image, we can fly
De vliegers onzer min zien zweven, vederlicht, Our kites of love, above the sandy grave,
Hoog boven 't zand waar velen 't graf zijn ingegaan. Of those long lost in ambiguity.
 
Want liefde rijpt het best in een rabarberperk For love is ripest in a rhubarb-grove
Waar vreemde schijnsels twink'len in de dageraad. Where weird reflections glimmer through the dawn:
O levende essentie, plantaardig weefselwerk O vivid essence vegetably wove
Van kleur die reeds bij haar ontstaan vergaat. Of hues that die, the moment they are born.
 
Verdoold in 't veile niets vervliegen onze dromen Lost in the venal void our dreams deflate
En gaan als loze zuchten op in 't ijle groen By easy stages through green atmosphere:
Zoals de blauwe vinvis talmt met bovenkomen, Imagination's bright balloon is late,
Zo traag verheft zich 't blinkend visioen. Like the blue whale, in coming up for air.
 
't Is onbekend welk van die zwarte, wilde vruchten, It is not known what genus of the wild
De druiven der gedachte, 't best krimpt en verdicht Black plums of thought best wrinkle, twitch and flow
Tot wijsheids zoete krenten - tussen de geneugten Into sweet wisdom's prune - for in the mild
Van Amors wijngaard is 't van geen gewicht. Orchards of love there is no need to know.
 
Roep Capricornus aan - tot welk gerief? Hij koerst What use to cry for Capricorn? it sails
Over de rode landkaart van het hart; men vindt Across the heart's red atlas: it is found
Hem slechts in 't middenrif, geranseld en omfloerst Only within the ribs, where all the tails
Door al die wilde staarten van de wind. The tempest has are whisking it around.
 
Geen tijd voor tranen: voor vandaag is het genoeg No time for tears: it is enough, today,
Dat wij, op onze tocht langs brokkelige klippen, That we, meandering these granular shores
De golven aan zien stormen, in hun speels gezwoeg, Should watch the ponderous billows at their play
Als duist're dieren, 't schuim wit op hun lippen... Like midnight beasts with garlands in their jaws...
 

© 2006 Frits van der Waa


terug naar 'Peake'